இலங்கை ‘உத்தமம்’ ஏற்பாடு – ‘மின்னுட்பக் கருவிகளில் தமிழ் பயன்பாடு’ -பயிலரங்கு -26.02.2017 ஞாயிறு

SriLanka INFITT invitation