Click here to register

Participate in global Tamil web page creation contest

Participate in radio competition

 

àî¢îññ¢ ºèð¢¹

ñ£ï£ì¢´ ¬ñòñ¢

ñ£ï£ì¢´è¢è좴¬óè÷

¢ï¤èö¢ê¢ê¤ ï¤óô¢

èí¢è£ì¢ê¤ ¬ñòñ¢

êÍè ¬ñòñ¢

ªêò¢î¤è÷¢

INFITT Home

Conference Hub

Conference Papers

Programme

Exhibition Hub

Community Hub

News

ºù¢¬ùò î.Þ. ñ£ï£´è÷¢
 

Past TI Conferences

TI2002

The International Forum for Information Technology in Tamil (INFITT) officially announced that the fifth Tamil Internet international conference and exhibition (TI2002) will be held at Foster City, San Francisco Bay Area, California from September 27 - 29 this year.

This event is organised by INFITT in close collaboration with the Center for South Asia Studies and the Chair in Tamil Studies of the University of California, Berkeley.

In the following pages, you will find news and information about TI2002, which will be periodically updated. 

We hope members and other visitors would find this site informative and helpful. 

Contact: Secretariat, INFITT at secretariat@infitt.org

îñ¤ö¢ Þ¬íòñ¢ 2002

äï¢î£ñ¢ ܬùôèî¢ îñ¤ö¢ Þ¬íò ñ£ï£´ ñø¢Áñ¢ èí¢è£ì¢ê¤, ê£ù¢ ð¤ó£ù¢ê¤ú¢«è£õ¤ô¢ à÷¢÷ çð£ú¢ìó¢ ïèó¤ô¢ Þõ¢õ£í¢´ ªêð¢ìñ¢ðó¢ 27 ºîô¢ 29 õ¬ó ï¬ìªðÁñ¢ âù¢Á àôèî¢ îñ¤ö¢î¢ îèõô¢ ªî£ö¤ô¢¸ì¢ð ñù¢øñ¢ (àî¢îññ¢) Üî¤è£óÌó¢õñ£è Üø¤õ¤î¢î¶. 

Þñ¢ñ£ï£ì¢¬ì ãø¢ð£´ ªêò¢õî¤ô¢ ðó¢è¢ªèô¤ò¤ô¢ à÷¢÷ èô¤ç«ð£ó¢ù¤ò ðô¢è¬ôè¢èöèî¢î¤ù¢ ªîø¢è£ê¤òè¢ èô¢õ¤ ¬ñòºñ¢ îñ¤ö¢î¢ ¶¬øî¢ î¬ôõ¼ñ¢ àî¢îññ¢ ܬñð¢¹ìù¢ Þ¬í ªêòô¢ð´è¤ø£ó¢è÷¢. 

ñ£ï£´ ðø¢ø¤ò ªêò¢î¤èÀñ¢ îèõô¢èÀñ¢ Þõ¢õ¬ôî¢î÷î¢î¤ô¢ Þìñ¢ ªðø¢Á÷¢÷ù. Üõ¢õð¢«ð£¶ ¹¶ê¢ ªêò¢î¤èÀñ¢ îèõô¢èÀñ¢ «êó¢è¢èð¢ð´¢ñ¢. 

ñù¢ø àÁð¢ð¤ùó¢èÀñ¢ ã¬ù«ò£¼ñ¢ Þî¢î÷î¢î¤ù£ô¢ ðòù¬ìõ£ó¢è÷¢ âù¢Á ïñ¢¹è¤«ø£ñ¢. 

ªî£ìó¢¹: ªêòôèñ¢, àî¢îññ¢ secretariat@infitt.org


INFITT bilingual (English/Tamil) webpages are based on TAB glyph encoding scheme and are delivered using dynamic fonts.

If you experience problems with dynamic fonts, you may use any TAB-encoded fonts and <user-defined> character set/encoding in the "View" menu of your browser to view these pages.