àî¢îññ¢ ºèð¢¹

î.Þ.2002 ºèð¢¹

ñ£ï£ì¢´è¢ è좴¬ó
ܬöð¢¹

ñ£ï£ì¢´è¢
è좴¬óè÷¢

ñ£ï£ì¢´
ï¤èö¢ê¢ê¤ ï¤óô¢

ªêò¢î¤è÷¢

INFITT Home

TI2002 Home

Call For Papers

Conference Papers

Conference
Schedule

News

ºù¢¬ùò î.Þ. ñ£ï£´è÷¢
 

Past TI Conferences

TI2002

The fifth Tamil Internet international conference and exhibition (TI2002) will be held at Foster City, San Francisco Bay Area, California from September 27 - 29 this year.

This event is organised by INFITT in close collaboration with the Center for South Asia Studies and the Chair in Tamil Studies of the University of California, Berkeley.

Here, you will find information about TI2002 conference, which will be periodically updated. 

Contact: TI2002 Secretariat, INFITT at ti2002@infitt.org

îñ¤ö¢ Þ¬íòñ¢ 2002

äï¢î£ñ¢ ܬùôèî¢ îñ¤ö¢ Þ¬íò ñ£ï£´ ñø¢Áñ¢ èí¢è£ì¢ê¤, ê£ù¢ð¤ó£ù¢ê¤ú¢«è£ õ¤ô¢ à÷¢÷ çð£ú¢ìó¢ ïèó¤ô¢ Þõ¢õ£í¢´ ªêð¢ìñ¢ðó¢ 27 ºîô¢ 29 õ¬ó ï¬ìªðÁñ¢. 

Þñ¢ñ£ï£ì¢¬ì ãø¢ð£´ ªêò¢õî¤ô¢ ðó¢è¢ªèô¤ò¤ô¢ à÷¢÷ èô¤ç«ð£ó¢ù¤ò ðô¢è¬ôè¢ èöèî¢î¤ù¢ ªîø¢è£ê¤òè¢ èô¢õ¤ ¬ñòºñ¢ îñ¤ö¢î¢ ¶¬øî¢ î¬ôõ¼ñ¢ àî¢îññ¢ ܬñð¢¹ìù¢ Þ¬í ªêòô¢ð´è¤ø£ó¢è÷¢. 

ñ£ï£´ ðø¢ø¤ò îèõô¢è÷¢ Þõ¢ õ¬ôî¢î÷î¢î¤ô¢ Þìñ¢ ªðø¢Á÷¢÷ù. Üõ¢õð¢«ð£¶ ¹¶ê¢ ªêò¢î¤èÀñ¢ îèõô¢èÀñ¢ «êó¢è¢èð¢ð´¢ñ¢.

ªî£ìó¢¹: îñ¤ö¢ Þ¬íòñ¢ 2002 ªêòôèñ¢, àî¢îññ¢ ti2002@infitt.org


INFITT bilingual (English/Tamil) webpages are based on TAB glyph encoding scheme and are delivered using dynamic fonts.

If you experience problems with dynamic fonts, you may use any TAB-encoded fonts and <user-defined> character set/encoding in the "View" menu of your browser to view these pages.