îñ¤ö¢ Þ¬íòñ¢ 2000

Íù¢ø£õ¶ ܬùôè ñ£ï£´

ê¤é¢èð¢Ìó¢, 22-24 ü¨¬ô 2000

______________________________

Tamil Internet 2000

Third International Conference

Singapore, 22-24 July 2000 


WELCOME 

The Tamil Internet Steering Committee (TISC) of Singapore is pleased to announce that the Third International Tamil Internet conference, Tamil Inaiyam 2000 (TI2000), will be held in Singapore on 22 - 24 July 2000. 

The TI2000 conference was originally scheduled for March this year in Colombo, Sri Lanka. Due to unforseen circumstances, the meeting was postponed and Singapore was requested to host it instead, in July. The TISC of Singapore, recently inaugurated on Tamil New Year's day, 13 April 2000, has now undertaken to organise this conference, with the support of an interim international steering group. 

We welcome you to this site where you will now be able to see most of the details of TI2000. Some others are yet to be finalised but we will update you on those as soon as possible. 

  ïô¢õó¾!

Íù¢ø£õ¶ ܬùôèî¢ îñ¤ö¢ Þ¬íò ñ£ï£´  õ¼ñ¢ ü¨¬ô ñ£îñ¢ 22, 23, 24ñ¢ «îî¤è÷¤ô¢ ê¤é¢èð¢Ìó¤ô¢ ï¬ìªðÁñ¢ âù¢ð¬îê¢ ê¤é¢èð¢Ìó¤ù¢ îñ¤ö¢ Þ¬íò å¼é¢è¤¬íð¢¹è¢ °¿ ñè¤ö¢«õ£´  ªîó¤õ¤î¢¶è¢ ªè£÷¢è¤ø¶. 

Þï¢î ñ£ï£´ ºù¢ùó¢ ñ£ó¢ê¢ ñ£îñ¢ Þô颬èò¤ô¢ ï¬ìªðøî¢ î¤ì¢ìñ¤ìð¢ ð좮¼ï¢î¶. âî¤ó¢ð£ó£ Åö¢ï¤¬ôè÷¤ù£ô¢ Üï¢î ñ£ï£ ´ åî¢î¤ ¬õè¢èð¢ð좴ð¢ ð¤ù¢ùó¢  ü¨¬ô ñ£îñ¢ ïìñ£Á ê¤é¢èð¢Ìó¢ «èì¢´è¢ ªè£÷¢÷ð¢ðì¢ì¶. èìï¢î 13.4.2000 , îñ¤ö¢ð¢ ¹î¢î£í¢´ Üù¢Á, «î£ø¢Áõ¤è¢èð¢ðì¢ì îñ¤ö¢ Þ¬íò å¼é¢è¤¬íð¢¹è¢ °¿ Þï¢î ñ£ï£ì¢´ð¢  ªð£Áð¢¬ð ãø¢Á÷¢÷¶. Üîø¢° æó¢ Þ¬ìè¢è£ô  ܬùôèè¢ °¿ Ý«ô£ê¬ù õöé¢è¤ õ¼è¤ø¶ . 

ñ£ï£´ ðø¢ø¤ò îèõô¢è¬÷î¢ î¼ñ¢ Þï¢î Þ¬íòð¢ ðè¢èî¢î¤ø¢° àé¢è¬÷ Üù¢¹ìù¢ õó«õø¢è¤ «ø£ñ¢. ñ£ï£´ ðø¢ø¤ò õ¤õóé¢è÷¢ ðô   Þî¢î÷î¢î¤ô¢ Üìé¢è¤»÷¢÷ù. «ñ½ñ¢ ê¤ô õ¤õóé¢è ÷¢ âî¤ó¢õ¼ñ¢  ï£ì¢è÷¤ô¢ Þî¢î÷î¢î¤ô¢ Þìñ¢ ªðÁñ¢.

     
Conference Consensus   ñ£ï£ì¢´ ºè¾¬ó
Conference Components   ñ£ï£ì¢´è¢ ÃÁè÷¢
Conference Committee   ãø¢ð£ì¢´è¢ °¿
Online Registration (coming soon)   «ïó®ð¢ð (õ¤¬óõ¤ô¢ õ¼è¤ø¶)
 
Updated on 3 May  2000

Tamil Inaiyam 2000 Sri Lanka original websiteOriginal Sri Lanka Website
Singapore Tamil Internet 2000 Conference
URL : http://www.tamilinaiyam2000.org Email : webmaster@tamilinaiyam2000.org
Tamil Internet Steering Committee c/o Institute of Policy Studies, Kent Ridge PO Box 1088, Singapore 911103 
Voice : +65-8353-116, Fax : +65-8353-117 
This site is best viewed with Netscape 4.0 or Internet Explorer 4.0 and above at 800x600 Screen Resolution 
Copyright © 2000 Tamil Internet 2000. 

îèõô¢ î÷ñ¢ http://www.tamilinaiyam2000.org, ñ¤ù¢ùë¢êô¢ : webmaster@tamilinaiyam2000.org, 
ê¤é¢èð¢Ìó¢î¢ îñ¤ö¢ Þ¬íò å¼é¢è¤¬íð¢¹è¢ °¿î¢  îèõô¢ î÷ñ¢ : www.singtisc.org, 
ªî£¬ô«ðê¤ : +65-8353-116, ªî£¬ôð¢ð¤óî¤ : +65-8353-117. 
Þî¢î÷îê¢ êó¤õóð¢ ð£ó¢ð¢ðîø¢° ªïì¢ú¢«èð¢ 4.0+ Üô¢ô¶ Þù¢ìó¢ªïì¢ âè¢ú¢¹«÷£óó¢4.0+«î¬õ 
ðî¤ð¢¹ó¤¬ñ © 2000 îñ¤ö¢ Þ¬íòñ¢2000.