பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய
திருவிளையாடற் புராணம்
(திருவாலவாய் மான்மியம்)
இரண்டாவது - கூடற் காண்டம் - பாகம் 2 (படலம் 35-42)

tiruviLaiyATaR purANam
of paranjcOti munivar - canto 2, part 2
In tamil script, unicode/utf-8 format

பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய
திருவிளையாடற் புராணம் (திருவாலவாய் மான்மியம்)
இரண்டாவது - கூடற் காண்டம் - பாகம் 2 ( படலம் 35-42)This file was last updated on 15 April 2014.
Feel free to send corrections to the webmaster.