சபாபதி முதலியார் இயற்றிய
ஸ்ரீகாஞ்சீபுரம் "குமரகோட்டக்கலம்பகம்"

kumarakOTTak kalampakam
of capApati mutaliyAr i
In tamil script, unicode/utf-8 format

இயற்றிய
குமரக்கோட்டக் கலம்பகம்