வீரபத்திரக் கவிராயரவர்கள் இயற்றிய
"குமரமாலைப் பிள்ளைத்தமிழ்"

kumaramAlaip piLLaittamiz
by vIrapatrak kavirAyar
In tamil script, unicode/utf-8 format

வீரபத்திரக் கவிராயரவர்கள்
திருப்புல்வயலி லெழுந்தருளியிருக்கும்
குமரக்கடவுள்பேரில் பாடிய
"குமரமாலைப் பிள்ளைத்தமிழ்"


This file was last updated on 16 Sept. 2011
Feel free to send corrections to the webmaster