கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தியின்
மாந்தருக்குள் ஒரு தெய்வம்
பாகம் 2, அத்தியாயம் 22-41

mAntarukkuL teivam - part 2, Chapters 22-41
of kalki kirushNamUrti
In tamil script, unicode/utf-8 format

கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தியின்
மாந்தருக்குள் ஒரு தெய்வம்
பாகம் 2, அத்தியாயம் 16 - 27