மான் விடு தூது
குழந்தைக் கவிராயர் இயற்றியது
(குறிப்புரையுடன்)

mAn viTu tUtu of
kuzantaik kavirAyar (with notes)
In tamil script, unicode/utf-8 format

மான் விடு தூது
குழந்தைக் கவிராயர் இயற்றியது (குறிப்புரையுடன்)This file was last updated on 17 July 2011.
Feel free to send corrections to the webmaster.
7