கண்டதேவிப் புராணம்.
திரிசிரபுரம் மஹாவித்துவான்
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் இயற்றியது.

kaNTatEvip purANam by
tiricirapuram mInATcicuntaram piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

கண்டதேவிப் புராணம்.
திரிசிரபுரம் மஹாவித்துவான்
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் இயற்றியது.This file was last updated on 10 Feb. 2011
Feel free to send corrections to the webmaster.