சீனிச்சர்க்கரைப்புலவர் இயற்றிய
"புகையிலை விடு தூது"

pukaliyilai viTu tUtu of
cIniccarkaraip pulavar
In tamil script, unicode/utf-8 format

சீனிச்சர்க்கரைப்புலவர் இயற்றிய
"புகையிலை விடு தூது"