வீரபத்திரக் கவிராயரவர்கள் இயற்றிய
சிவசுப்பிரமணியக்கடவுள் "குறவஞ்சி"

kuravanjci on civacupramaNiyar of kunRAkkuTi
by vIrapatrak kavirAyar
In tamil script, unicode/utf-8 format

வீரபத்திரக் கவிராயரவர்கள்
குன்றாக்குடி சிவசுப்பிரமணியக்கடவுள்மேல்
பாடிய "குறவஞ்சி"This file was last updated on 29 December 2010.
Feel free to send corrections to the webmaster.