பலபட்டடை சொக்கநாதக்கவிராயர்
இயற்றிய
"தேவையுலா"

tEvaiulA of
palapaTTaTai cokkanAtakkavirAyar
In tamil script, unicode/utf-8 format

பலபட்டடை சொக்கநாதக்கவிராயர்
இயற்றிய
"தேவையுலா"