படிக்காசுப்புலவர் அருளிச்செய்த
புள்ளிருக்குவேளூர்க் கலம்பகம்

puLLirukkuvELurk kalampakam of
paTikkAcup pulavar
In tamil script, unicode/utf-8 format

படிக்காசுப்புலவர் அருளிச்செய்த
புள்ளிருக்குவேளூர்க் கலம்பகம்This file was last updated on 03 November 2010.
Feel free to send corrections to the webmaster.