மாயூரம் முத்துசாமிப்பிள்ளை இயற்றிய
சொக்கநாத மாலை

cokkanAta mAlai of
mAyUram muttucAmip piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

மாயூரம் முத்துசாமிப்பிள்ளை இயற்றிய
சொக்கநாத மாலைThis file was last updated on 18 Sept. 2010.
Feel free to send corrections to the Webmaster.