அரிபத்த நாவலர் எழுதிய
திருமாலிருஞ்சோலைமலை அழகர் கலம்பகம்

azakar kalampakam of
aripatta nAvalar
In tamil script, unicode/utf-8 format

அரிபத்த நாவலர் எழுதிய
திருமாலிருஞ்சோலைமலை அழகர் கலம்பகம்