உறையூர் தே. பெரியசாமி பிள்ளை அருளிய
ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர் நான்மணிமாலை

sri meikaNTatEvar nAnmaNimAlai of
uRaiyUr periyacAmi piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

உறையூர் தே.பெரியசாமி பிள்ளை அருளிய
ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர் நான்மணிமாலை.This file was last updated on 16 Sept. 2010
Feel free to send corrections to the webmaster.