சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அருளிய
வேதாந்த சூடாமணி

vEtAnta cUTAmaNi of
civappirakAca cuvAmikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அருளிய
வேதாந்த சூடாமணி