திருக்கூவப்புராணம்
ஆசிரியர்: துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்

tirukkUvap purANam
author: tuRaimangkalam civapirakAca cuvAmikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருக்கூவப்புராணம்
ஆசிரியர்: துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்