தூதுத் திரட்டு :
சங்கரமூர்த்தி ஐயரவர்கள் பேரில் விறலிவிடு தூது
ஆசிரியர்: சுப்பையர்

tUtut tiraTTu ::
cangkaramUrti aiyaravarkaL pEril viRali viTu tUtu
In tamil script, unicode/utf-8 format

தூதுத் திரட்டு ::
சங்கரமூர்த்தி விறலிவிடு தூது
ஆசிரியர்: சுப்பையர்


This file was last updated on 2 April 2010.
Feel free to send corrections to the webmaster