திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" (3332-3408)
பகுதி 33-1 : பட்டீச்சுரப்புராணம்
பகுதி 33-2: திருவரன்குளப்புராணம்

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - 33-1 (3332-3408)
part 33-1: paTTIcap purANam (incomplete work)
part 33-2: tiruvarankuLap purANam (incomplete work
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 1 (3332- 3369)
பட்டீச்சுரப்புராணம் **
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 2 (3370- 3408)
திருவரன்குளப்புராணம்


This file was last updated on 25 Feb. 2010.
Feel free to send corrections to the Webmaster.