திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 32 (3322-3331)
ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகர் நெஞ்சுவிடுதூது

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - 32 (3322-3331)
sri cuppiramaNiya tEcikar nenjcuviTu tUtu
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 32 (3322-3331)
திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிகர் நெஞ்சுவிடுதூதுThis file was last updated on 15 Feb. 2010
Feel free to send corrections to the webmaster.