"முல்லைத்திணை" :
மு.வரதராசனார்

mullaittiNai by M. Varadarajan
In tamil script, Unicode/UTF-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Digital Library of India for providing a scanned
images version of this work for preparation of machine-readable text.
This etext has been prepared via Distributed-Proofreading implementation
and we thank the following for this help in the preparation of the etext:
V. Devarajan, Sakthikumaran, S. Govindarajan, S. Karthikeyan, Nalini Karthikeyan,
Nadesan Kugathasan, R. Navaneethakrishnan, D Ganesan, M.K. Saravanan
V.S. Kannan and N.D. Logasundaram.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2009.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

"முல்லைத்திணை" : மு.வரதராசனார்

Source:
"முல்லைத்திணை" : மு.வரதராசனார்
இரண்டாம் பதிப்பு: அக்டோபர் 1955
உரிமை ஆசிரியர்க்கு
சாது அச்சுக்கூடம், இராயப்பேட்டை, சென்னை-14
-----------------------

நன்றியுரை

காதல்பாட்டுக்களை நெறிப்படுத்தி முறையுற வகுத்த பெருமை, பழந்தமிழ் இலக்கியத்தின் சிறப்பியல்பாகும். அவ்வாறு நெறியும் முறையும் போற்றிவளர்த்த காரணத்தால்தான், பழைய காதல்பாட்டுக்களில் கலைச்செல்வம் மிளிர்வதுடன் நுட்பமும் தூய்மையும் குன்றாமல் விளங்குகின்றன. மற்றவர்கள் உடலின் பசியைப் புனைந்துரைத்துக் களித்துத் திரிந்த அந்தக்காலத்தில். தமிழ்ச் சான்றோர் உள்ளத்தின் உணர்வைத் தெரிந்தெடுத்துக் கலைத்தொண்டு ஆற்றிய சிறப்புக்குக் காரணம் அதுவே ஆகும்.

முல்லைத்திணையாக வகுக்கப்பட்ட பாட்டுக்களின் பெற்றியைக் குறித்துச் சொற்பொழிவு நிகழ்த்தும் வாய்ப்பை எனக்குச் சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் தந்தது. பல்கலைக்கழகத்தார் 'ஆனரரி ரீடர்' என்னும் பதவி அளித்து, ஆராய்ச்சிச் சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்துமாறு கோரினர். 1946 நவம்பர் 4,5 ஆகிய நாட்களில் அவ்வாறு நிகழ்த்திய சொற்பொழிவே இந்நூலாக அமைந்தது. நூல்வடிவில் இதை வெளியிட உரிமை நல்கிய பல்கலைக்கழகத்தார்க்கு நன்றியுடையேன்.

மு.வ.
---------

-----------
This file was last updated on 20 May 2009.
Feel free to send corrections to the Webmaster.