நீதித்திரட்டு (மறைந்து போன
பழம் தமிழ் நூல்களில் சில)
1. ஆசிரிய மாலை; 2. குண்டலகேசித் திரட்டு
3. பெரும்பொருள் விளக்கம், 4. தகடூர் யாத்திரை (திரட்டு)

nItit tiraTTu: A collection of some
literary works partially lost
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Preparation, Etext-keying, Proof-reading, TSCII & UTF-8 Webversions
N D LogaSundaram & his sister Ms. N D Rani - Chennai
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2009.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

நீதித்திரட்டு
(மறைந்து போன பழம் தமிழ் நூல்களில் சில):
1. ஆசிரிய மாலை; 2. குண்டலகேசித் திரட்டு
3. பெரும்பொருள் விளக்கம், 4. தகடூர் யாத்திரை (திரட்டு)


This file was last updated on 22 May 2009.
Feel free to send corrections to the Webmaster.