"தம்பிக்கு"
மு. வரதராசனார் கடிதங்கள்

tampikku
Letters of mu. varatarAjan
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Digital Library of India for providing scanned image version of the work.
Etext preparation and proof-reading: This etext was produced through Distributed Proof-reading approach.
We thank the following persons in the preparation and proof-reading of the etext:
Senthan Swaminathan, S. Karthikeyan, Nadesan Kugathasan, L. Parthipan, Nalini Karthikeyan & R. Navaneethakrishnan.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2009.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

"தம்பிக்கு"
மு. வரதராசனார் கடிதங்கள்

Source:
"தம்பிக்கு"
டாக்டர் - மு. வரதராசன், எம்.ஏ. , எம்.ஒ.எல். , பிஎச்.டி
தமிழ்த்துறைத் தலைவர், பச்சையப்பன் கல்லூரி
விற்பனை உரிமை:
பாரி நிலையம்
59, பிராட்வே, சென்னை – 1 அணா 12 /மூன்றாம் பதிப்பு: அக்டோபர் 1954
உரிமை ஆசிரியர்க்கு
---------

This file was last updated on 4 May 2009.
Feel free to send corrections and comments to the Webmaster.