திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு"
பகுதி 26 (1811 - 1924) - திருச்சிராமலையமகவந்தாதி

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tiraTTu
part 26 (1811 - 1924) tiriccirAmalaiyamakavantAti
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten of the Univ. of Koeln, Germany
for providing us with a photocopy of the work.
Etext preparation and proof-reading: This etext was produced through Distributed Proof-reading approach.
We thank the following persons in the preparation and proof-reading of the etext:
S. Karthikeyan, Rathna, V. Devarajan, Govindarajan & Vijayalakshmi Periapoilan.
Our sincere thanks also go to Mr. N.D. Logasundaram of Chennai and the authorities of U.Ve.Ca. Library in Chennai
for their help in providing the cotent of two missing pages in the photocopy version that we used.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2009.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 26
திருச்சிராமலையமகவந்தாதிசிவமயம்.

This file was last updated on 8 Feb. 2009.
Feel free to send the corrections to the webmaster.