குருஞான சம்பந்தர் அருளிய
சொக்கநாத வெண்பா & சொக்கநாத கலித்துறை

cokkanAta veNpA & cokkanAta kalittuRai of
kurunjAna campantar
In tamil script, Unicode/UTF-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to shaivam.org for providing the etext.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

குருஞான சம்பந்தர் அருளிய
சொக்கநாத வெண்பா
(குருஞான சம்பந்தர் வாழ்க்கை வரலாறுடன்)


குருஞான சம்பந்தர் அருளிய
சொக்கநாத கலித்துறை


----------

குருஞான சம்பந்தர் வாழ்க்கை வரலாறு


This file was last updated on 23 December 2008.
Feel free to send corrections to the Webmaster.