சீலத்திரு கச்சியப்ப முனிவர்
இயற்றிய "பேரூர்ப் புராணம்" - பகுதி 2
படலம் 8 - 18 (628-1276)

pErUr purANam of kAcciyappa munivar
part 2 /verses 628-1276
In tamil script, Unicode/UTF-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Mr. Muthukkumaraswamy of Singapore for the
preparation of this etext in Unicode (input and proof-reading).
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

சீலத்திரு கச்சியப்ப முனிவர் அருளிய
"பேரூர்ப் புராணம்" - பாகம் 2

10. தென்கயிலாயப் படலம் 628-702
11. வடகயிலாயப் படலம் 703-745
12 நிருத்தப்படலம்746-883
13. அபயப்படலம் 884-923
14. மருதவரைப்படலம் 924-1070
15. சுமதி கதிபெறு படலம் 1071- 1134
16. முசுகுந்தன் முகம்பெறு படலம் 1135 -1188
17. இந்திரன் சாபந்தீர்ந்த படலம் 1189-1214
18. கரிகாற்சோழன் கொலைப்பழி தீர்ந்த படலம்1215-1276


This file was last updated on 12 December 2008
Feel free to send corrections to the webmaster.