"நாட்டியக் கலை விளக்கம்"
யோகி ஸ்ரீ சுத்தானந்த பாரதியார்

nATTiyakkalai viLakkam
by yOki cuttAnanta pAratiyAr
In tamil script, Unicode format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Digital Library of India for providing online a scanned image version of this literary work.
This etext has been prepared via Distributing Proof-reading implementation of PM.
We thank the following volunteers for their help in the preparation of the etext:
S. Karthikeyan, Nalini Karthikeyan, Balaganapathy, R. Navaneethakrishnan and Sonia .
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

"நாட்டியக் கலை விளக்கம்"
யோகி ஸ்ரீ சுத்தானந்த பாரதியார்

Source:
"நாட்டியக் கலை விளக்கம்"
யோகி ஸ்ரீ சுத்தானந்த பாரதியார்
அன்பு நிலயம் இராமச்சந்திர புரம், திருச்சி ஜில்லா
முதற்பதிப்பு, 1944; விலை அணா 9
பதிப்புரிமை:
கமர்ஷியல் பிரின்டிங் அன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், ஜி.டி., சென்னை.

பதிப்புரை
யோகி ஸ்ரீ சுத்தானந்த பாரதியார் அவர்கள் பாடியுள்ள ஸ்வரத்துடன் கூடிய "நடனாஞ்சலி" என்னும் கீர்த்தனைத் தொகுதியில் சேர்ப்பதற்காக"நாட்டியக் கலை விளக்கம்" என்னும் இந்நூல் எழுதப் பெற்றது.இவ்வாராய்ச்சி விரிந்து விட்டபடியால், இதனைத் தனி நூலாகவே வெளியிடலானோம்.
நாட்டியக் கலாபிவிருத்தியில் நாட்டமுள்ள அனைவருக்கும், இந்நூல் மிகவும் இன்றியமையாதது. மேலும் "நடனஞ்சலி" என்னும் நூலுக்கு, இது திறவுகோல் போன்றதாகும்.
நாட்டியக்கலை தழைத் தோங்குக!
இராமச்சந்திரபுரம்
20-7-1944 (87-1-1000)
அன்பு நிலயத்தார்
---------
பொருளடக்கம்
1. எங்கும் நடனம் 2. நடனக்கலையின் வரலாறு
3. வாழ்வே நாட்டியம் 4. உலகெங்கும்
5. பரதநாட்டியம் 6. புனிதக்கலை
7. பரத சாஸ்திர விளக்கம் 8. பரத சாஸ்திரம்
9. நடிகர் இலக்கணம் 10. ஆடலாசிரியன்
11. கவிஞன் 12. இசைவாணன்
13. முழவோன் 14. வாத்தியங்கள்
15. ஆடரங்கம் 16. அவை
17. கலைக்கோல் 18. நவரசங்கள்
19. கலைக்குறிகள் 20. கண்குறிகள்
21. முகக்குறிகள் 22. கைக்குறிகள்
23. காலாட்டம் 24. அங்க ராகங்கள்
25. கரணங்கள் 26. காட்சிகள்
-------------------

"நாட்டியக் கலை விளக்கம்"
யோகி ஸ்ரீ சுத்தானந்த பாரதியார்