ஒட்டக்கூத்தர் அருளிச்செய்த
"ஈட்டியெழுபது"

ITTiezupatu
by oTTakkUttar
In tamil script, Unicode format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Digital Library of India for providing online a scanned image version of this literary work.
This etext has been prepared via Distributing Proof-reading implementation of PM.
We thank the following volunteers for their help in the preparation of the etext:
S. Karthikeyan, Nalini Karthikeyan, R. Navaneethakrishnan,
Sakthikumaran and S. Subathra
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

ஒட்டக்கூத்தர் அருளிச்செய்த
"ஈட்டியெழுபது"source:
கவிச்சக்கிரவர்த்தியாகிய
ஒட்டக்கூத்தர் அருளிச்செய்த
"ஈட்டியெழுபது"
மூலமும்-உரையும்§
இஃது ஆநூர்-சுப்பராயமுதலியார் குமாரர்
எதிராஜமுதலியாரவர்கள்
சென்னை பிரின்ஸ் ஆவ் வேல்ஸ் அச்சியந்திரசாலையிற்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.
துர்முகிவருட ஆனிமாதம்
§ [உரை சேர்க்கப் படவில்லை]
---

கணபதிதுணை.
வெற்றிவேலுற்றதுணை.
முருகன் துணை.

This file was last updated on 6 October 2008.
Feel free to send corrections to the webmaster.