சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
பழமலையந்தாதி

pazamalai antAti of
civappirakAca cuvAmikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் அருளிச்செய்த
பழமலையந்தாதி


This file was last updated on 2 August 2008.
Feel free to send corrections to the webmaster.