தாயுமான சுவாமிகளின்
திருப்பாடற்றிரட்டு - 2

tAyumAna cuvAmikaLin
tiruppATaRRiraTTu - part 2
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Digital Library of India for providing a scanned images version of the work.
Etext preparation and proof-reading:
This etext was produced through Distributed Proof-reading approach.
We thank the following persons for their help in the preparation and proof-reading of the etext:
Mr. Sakthikumaran, S. Karthikeyan, R. Navaneethakrishnan
and S.. Subathra.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

தாயுமான சுவாமிகளின்
திருப்பாடற்றிரட்டு


source of the work:
தாயுமான சுவாமிகள்
திருவாய்மலர்ந்தருளிய "திருப்பாடற்றிரட்டு"
திருத்தணிகை சரவணப்பெருமாளையர்
அவர்கள் பிரதிக்கிணங்க பரிசோதிக்கப்பட்டு
ஊ. புஷ்பரதசெட்டியார் தமது சென்னை
கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடத்தில் பதிக்கப்பட்டது
பிரஜோற்பத்தி வருடம்
-----------


சிவமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்
தாயுமானசுவாமிகள் திருப்பாடற்றிரட்டு - 2
14. ஆகாரபுவனம்.-சிதம்பர ரகசியம்
15. தேன்முகம்
16. பன்மாலை
17. நினைவொன்று
18. பொன்னைமாதரை
19. ஆரணம்
20. சொல்லற்கரிய
21. வம்பனேன்
22. சிவன்செயல்.
23. தன்னையொருவர்
24. ஆசையெனும்