சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய
காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 4a
படலம் 51 - 60 (1692 - 2022 )

kanchip purANam of civanjAna munivar
part 4a / paTalam 51 -60 /verses 1692 - 2022
In tamil script, Unicode/utf-8 format

திருவாவடுதுறை யாதீனம்
சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய
காஞ்சிப் புராணம்

பாகம் 4a - (1692 - 2022)

51. வீராட்டகாசப்படலம் 1692 -1746
52. பாண்டவேசப்படலம் 1747-1755
53. மச்சேசப்படலம் 1756-1765
54. அபிராமேசப்படலம் 1765-1774
55. கண்ணேசப் படலம் 1775-1786
56. குமரகோட்டப் படலம் 1787-1831
57. மாசாத்தன் தளிப் படலம் 1832-1868
58. அனந்த பற்பநாபேசப் படலம் 1869-1878
59. கச்சி மயானப்படலம் 1879-1901
60. திருவேகம்பப்படலம் 1902-2022