சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய
காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 3
படலம் 30 - 50 (1057 - 1691 )

kanchip purANam of civanjAna munivar - part 3
part 3 / paTalam 30 - 50 /verses 1057 - 1691
In tamil script, Unicode format

திருவாவடுதுறை யாதீனம்
சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய
காஞ்சிப் புராணம்

பாகம் 3 - (1057 -1691)

30. வீரராகவேசப் படலம் 1057 - 1087
31. பலபத்திர ராமேசப்படலம் 1088 - 1105
32. வன்மீகநாதப் படலம் 1106 - 1124
33. வயிரவேசப் படலம் 1125 - 1162
34. விடுவச்சேனேசப் படலம் 1163 - 1193
35. தக்கேசப் படலம் 1194 - 1270
36. முப்புராரி கோட்டப்படலம் 1271 - 1281
37. இரணியேசப் படலம் 1282 - 1303
38. நாரசிங்கேசப் படலம் 1304 - 1318
39. அந்தகேசப் படலம் 1319 - 1350
40. வாணேசப் படலம் 1351 - 1461
41. திருவோணகாந்தன் தளிப்படலம் 1461 - 1470
42. சலந்தரேசப் படலம் 1471 - 1493
43. திருமாற்பேற்றுப் படலம் 1493 - 1511
44. பரசிராமேச்சரப் படலம் 1512 - 1573
45. இரேணுகேச்சரப் படலம் 1574 - 1608
46. யோகாசாரியர் தளிப்படலம் 1609 - 1618
47. சர்வ தீர்த்தப்படலம் 1619 - 1644
48. நவக்கிரகேசப் படலம் 1645 - 1650
49. பிறவாத்தானப் படலம் 1651 - 1660
50. இறவாத்தானப் படலம் 1661 - 1668
51. மகாலிங்கப்படலம் 1669 - 1691


This file was last updated on 3 March 2008.
Feel free to send corrections to the Webmaster.