சிந்துப்பாவியல்
ஆசிரியர் இரா. திருமுருகன்
(அரங்க நடராசன் உரையுடன்)

cintuppAviyal
by ilakkaNaccuTar irA. Thirumurugan
(urai: arangka naTarAcan)
In tamil script, Unicode/utf8 format

சிந்துப்பாவியல்
ஆசிரியர் இரா. திருமுருகன்
/அரங்க நடராசன் உரையுடன்
(வெளியீடூ பாவலர் பண்ணை, 1994)

1. இசைத்தமிழ்

41. இரட்டைக் கும்மி48. வழிநடைச் சிந்து

50. பலவாறாக வரும் சிந்துகள்

This file was last updated on 12 September 2006.
Please feel free to send corrections and your suggestions to the Webmaster.