திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 11 (1050-1151)
திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து
ஸ்ரீ அம்பலவாணதேசிகர் கலம்பகம்.

tiricirapuram mahAvitvAn2 mIn2ATci cuntaram piLLaiyin2
pirapantat tiraTTu - part 11 (verses 1050-1151)
tiruvAvaTutuRai AtInattu srI ampalavANatEcikar kalampakam

சிறப்புப்பாயிரம்.

1151 அறுசீர்க்கழிநெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
நலமன்னு கைலாய பரம்பரையி னருட்டுறைசை நமச்சி வாயன்,
குலமன்னு சூரியனம் பலவாண தேசிகன்மேற் குணத்தான் மிக்க,
நிலமன்னு பெரும்புலவர் விரும்புகலம் பகம்புனைந்தானிகழுங் கீர்த்தி,
வலமன்னு சிராமலைவாழ் மீனாட்சி சுந்தரநா வலவரேறே.This file was last updated on 20 April 2006.
Please send your comments and corrections to the webmaster.