திருவாடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 10 (1049)
திருவாவடுதுரை ஆதீனத்துக் குருபரம்பரையகவல்

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - part 10 (verse 1049)
tiruvAvaTuturai AtInattuk kuruparamparai akaval
In tamil script, unicode/utf-8 format


This page was last updated on 30 March 2006.
Please send your comments and corrections to the webmaster.