திருவாடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 9 (947 -1048)
வாட்போக்கிக்கலம்பகம்

tiricirapuram makAvitvAn2 mInATci cuntaram piLLaiyin2
pirapantat tiraTTu - part 9 (verses 947 -1048)
vAtpOkkik kalampakam
In tamil script, unicode/utf-8 format


This page was last updated on 14 April 2006
Please send your comments and corrections to the webmaster.