திருவாடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 10 (835-946)
திருவாவடுதுறை ஸ்ரீ அம்பலவாணதேசிகர் பிள்ளைத்தமிழ்.

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - part 10 (835-946)
tiruvAvaTuturai srI ampalavANatEcikar piLLaittamiz
In tamil script, unicode/utf-8 format


This page was last updated on 13 April 2006.
Please send your comments and corrections to the Webmaster.