திருவாடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 7 (610 -721)
திருவிடைக்கழிமுருகர் பிள்ளைத்தமிழ்

tiricirapuram makAvitvAn2 mInATci cuntaram piLLaiyin2
pirapantat tiraTTu - part 7 (verses 610 -721)
tiruviTaikkazimurukar piLLaittamiz
In tamil script, unicode/utf-8 format


This page was last updated on 6 April 2006.
Please send your comments and suggestions to the webmaster.