திருவாடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 5
திருக்குடந்தை ஸ்ரீமங்களாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ்

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - part 5 (verses 389 -497)
tirukkuTantai srImangkaLAmpikai piLLaittamiz
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:This page was last updated on 20 March 2006
Please send your comments and corrections to the Webmaster.