திருவாடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 4 (276 -388)
உறையூர் (திருழக்கீச்சரம்) காந்திமதியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்.

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - part 4 (verses 276 -388)
kAntimatiyammai piLLaittamiz
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 8th March 2006
Feel free to send the corrections to the Webmaster.