கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார்
அருளிச்செய்த
நம்பியாண்டார்நம்பி புராணம் என்னும்
திருமுறைகண்ட புராணம்

koRRavan2kuTi umApati civAcAriyAr's
nampiyANTAr nampi purANam
or tirumuRai kaNTa purANam
Acknowledgements:
Etext preparation, proof reading & web version : N D LogaSundaram & his daughter L Selvanayagi, Chennai India
PDF and unicode version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland This webpage presents the Etext in Tamil script but in Unicode encoding.
To view the Tamil text correctly you need to set up the following:
i). You need to have Unicode fonts containing Tamil Block (Latha,
Arial Unicode MS, TSCu_Inaimathi, Code2000, UniMylai,...) installed on your computer
and the OS capable of rendering Tamil Scripts (Windows 2000 or Windows XP).

ii)Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages
(Netscape 6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil fontchosen as the default font for the UTF-8 char-set/encoding view.
. In case of difficulties send an email request to kalyan@geocities.com or kumar@vt.edu

ன Project Madurai 1999 - 2004
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website

http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact


சிவசிவ

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார்
அருளிச்செய்த
நம்பியாண்டார்நம்பி புராணம் என்னும்
திருமுறைகண்ட புராணம்This webpage was last updated on 03 September 2004
Please send your comments to the webmasters of this website