காதலினால் அல்ல! (நாவல்)
ரெ.கார்த்திகேசு

kAtalinAl alla (novel)
by re. kArtikEcu
In tamil script, unicode/utf-8 format

காதலினால் அல்ல! (நாவல்)
ரெ.கார்த்திகேசு