செயங்கொண்டார் இயற்றிய
காரானை விழுப்பரையன் மடல் என்னும்
"ஆதிநாதன் வளமடல்"

AtinAtan vaLamaTal
by ceyangkoNTAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

கவிச்சக்கரவர்த்தி செயங்கொண்டார் இயற்றிய
காரானை விழுப்பரையன் மடல் என்னும் ஆதிநாதன் வளமடல்


This file was last edited on 13 Nov.2018.
Feel free to send the corrections to the webmaster.