திருக்குறள் : குறட்பாக்கள் தமிழிலும் கவியோகி மகரிஷி
சுத்தானந்த பாரதியாரின் ஆங்கில மொழியாக்கமும்


Thirukkural verses in Tamil (Unicode format)
along with the English Translation of Kaviyogi
Maharishi Shuddhananda Bharatia
In tamil script, unicode/utf-8 format

This page was last revised on 17 Feb. 2021.
Feel free to send the corrections to the webmaster.