தண்ணீர் தேசம் - பாகம் 1
(புதுக்கவிதை - நாவல்)
கவிஞர் வைரமுத்து


taNNIr tEcam (putuk kavitai - novel)
by kavinjar vairamuttu
In tamil script, unicode/utf-8 format

தண்ணீர் தேசம் - பாகம் 1
(புதுக்கவிதை - நாவல்)
கவிஞர் வைரமுத்து


This file was last revised on 25 August 2020.
Feel free to send the corrections to the webmaster.